KLG's historie:

I 1880 stiftedes ”Rind Sogns Skyttekreds”, der senere blev suppleret med gymnastik, fodbold og håndbold. I 1969 foretoges en sammenslutning mellem Nørre Kollund Gymnastik- og Idrætsforening og Lind Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening. Afdelingerne blev senere udvidet med badminton, tennis og bordtennis.
I 2006 blev afdelingerne selvstændige med KLG Fællesbestyrelsen som et samarbejdsorgan.
I 2007 blev bordtennisafdelingen opløst og udmeldt af KLG.
I 2008 blev Lind Floorball optaget som medlem af KLG
I 2009 blev Lind Floorball udmeldt af KLG, og samtidig blev Lind Fritid og Sport optaget som medlem

I 2012 blev Skytterne en selvstændig forening med hjemsted i Idrætscenter Herning, Holingknuden.
I 2014 ophørte Lind Fritid og Sport

I 2015 blev Senior Motion og Samvær tilsluttet KLG

I 2016 blev Lind Fitness oprettet under KLG.

Vedtægter for KLG Fællesforeningen

 

§ 1                 Navn/stiftelse, hjemsted og tilknytning  

Foreningens navn er Kollund/Lind Gymnastikforening – benævnes KLG.

Foreningens hjemsted er Lind, Herning Kommune.

KLG er tilsluttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI, afd. Midtjylland) og paraplyorganisationen af idrætsforeninger i Herning Kommune ”Idrætsrådet i Herning Kommune”.

 

§ 2                 Afdelinger

Foreningen består af en afdeling for hver idrætsgren, som foreningen omfatter. KLG fællesforeningen etablerer sig med de afdelinger, der har ønsket sig dette samarbejde, og som tilslutter sig fællesbestyrelsens vedtægter. Nye afdelinger skal godkendes på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Afdelingerne er:                    

                                            Gymnastik

                                            Fodbold

                                            Håndbold

                                            Badminton

                                            Tennis

                                            Senior Motion og Samvær

                                            Fitness

                                           

 

Hver afdeling har egne vedtægter og er juridisk og økonomisk selvstændige afdelinger.

 

§ 3                 Fællesforeningen

Fællesforeningen består af afdelingernes formænd, KLG’s fællesformand og kasserer/næstformand. Fællesformanden og kassereren/næstformanden vælges på repræsentantskabsmødet for to år i henholdsvis ulige og lige år, og de kan ikke samtidig være formand for en afdeling.

Fællesbestyrelsen:

·      Skal formidle samarbejde mellem afdelingerne indbyrdes og med Lind Hallerne

·          Skal påtage sig opgaver, der vedtages på årsmødet.

·      Skal påtage sig opgaver, der vedtages på møder i fællesbestyrelsen

·           Varetager opgaver i forhold til idrætsrådet i Herning Kommune. (søger bl. a. tilskud til afdelingerne i henhold til idrætsrådets aftaler med Herning Kommune )

Formanden indkalder til og leder møderne, og formanden skal sikre, at der skrives referat med vedtagne beslutninger. Beslutningsreferat sendes til hver afdelingsformand.

 

 

§ 4                 Kontingent

Hver afdeling yder kontingent til Fællesforeningen i forhold til foreningens størrelse. Kontingent fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.

 

§ 5                 Fællesforeningens repræsentanter til årsmødet.

Til KLG’s Fællesforenings årsmøde kan alle bestyrelsesmedlemmer fra hver afdeling og halbestyrelsen samt en fællesformand og en kasserer/næstformand deltage.

 

§ 6                 Årsmøde

Der afholdes et ordinært møde en gang om året i sidste halvdel af november måned. Indkaldelse til mødet skal ske ved opslag i Lindhallen, på hjemmesiden og ved udsendelse til formændene for afdelingerne samt halbestyrelsens formand senest to uger før mødet. Alle medlemmer i KLG kan deltage i årsmødet med taleret, men kun medlemmer nævnt i §5 har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal stemmeberettigede medlemmer.

Den enkelte afdelings formand skal afgive en kort beretning.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilsendt fællesbestyrelsens formand senest én uge før mødet.

Der skrives et beslutningsreferat som sendes til hver afdelingsformand og formanden for halbestyrelsen.

 

§ 7                 Dagsorden for årsmødet

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Fællesformandens beretning
  3. Afdelingernes beretning
  4. Regnskab for Fællesforeningen
  5. Fastsættelse af kontingent fra afdelingerne til Fællesforeningen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af formand i ulige år og kasserer/næstformand i lige år
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Evt.

 

§ 8                 Valg

Fællesformanden er født medlem af Alpi Hallernes bestyrelse.

Hver afdeling udpeger to repræsentanter til Alpi Hallernes repræsentantskab, og de udpeges af den enkelte afdelings bestyrelse for to år, således at der hvert år vælges én repræsentant.

Alle afstemninger afgøres ved stemmeflertal.

Ved personlige valg skal afstemningen være skriftlig, hvis der er flere kandidater.

Øvrige afstemninger skal foretages ved håndsoprækning, men skal dog afgøres skriftligt, hvis blot én af de stemmeberettigede deltagere ønsker det.

 

§ 9                 Tegningsret

Formanden og kassereren er bemyndiget til hver for sig at tegne foreningen udadtil i forhold til bank og offentlige myndigheder.

 

§ 10                Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan finde sted, når fællesformanden eller en afdelingsformand fremsætter ønske herom.                     

Anmodningen skal foreligge skriftligt og indeholde oplysninger om de forhold, som ønskes behandlet. Den skal imødekommes senest fire uger efter den er fremsat.

Et ekstraordinært årsmøde afvikles efter samme regler som et ordinært møde.

 

§ 11                Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på et årsmøde, når 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte stemmer for.

 

 

§ 12                Fællesforeningens opløsning og nedlæggelse af en afdeling

Fællesforeningen kan opløses, hvis 2/3 af årsmødets stemmeberettigede medlemmer vedtager det. Evt. formue eller gæld deles i henhold til kontingentfordelingen.

 

 

 

Vedtaget på repræsentantskabsmøde (efterfølgende er navnet ”årsmøde”) i november 2009.  Med ændring den 28. november 2013 (ny paragraf 9).og 30. november 2016